Over ons

Ouders van Wiegedoodkinderen is een vereniging. Met statuten, leden, buitengewone leden en een bestuur. Alle taken worden door vrijwilligers/lotgenoten verricht. Er is geen kantoor, maar wel is de vereniging dagelijks bereikbaar. Via deze website.

 

Opzet en doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten, die voor het laatst zijn gewijzigd op 2 juli 1997. Het doel van de vereniging is het opvangen en steunen van ouders en andere nauw betrokkenen, het vergaren van kennis en het op basis daarvan geven van voorlichting, het stimuleren van onderzoek en preventie. Het laatste gebeurt vooral door de daartoe mede door ouders opgerichte Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte, bij afkorting Stichting Wiegedood.

De vereniging tracht haar doelen onder meer te bereiken door getroffen ouders telefonisch een luisterend oor te bieden of desgewenst raad te geven, het bevorderen van lotgenotencontacten, bij voorbeeld door het organiseren van ontmoetingsdagen, het uitgeven van een blad voor leden en het bieden van informatie en contactmogelijkheden via deze website.

 

De vereniging kent leden, buitengewone leden en donateurs. Leden zijn ouders, grootouders, voogden en anderen die een zeer nauwe relatie hebben gehad met een wiegendoodkind. Buitengewone leden kunnen zijn medici, hulpverleners en andere beroepsbeoefenaren die een bijzondere betrokkenheid aan de dag leggen.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. Verkiezing geschiedt steeds voor een periode van drie jaar. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan tegenover de leden. Dat gebeurt onder meer door het overleggen van een jaarverslag, een balans en een staat van baten en lasten. In diverse bepalingen zijn rechten en plichten van de leden vastgelegd, zo ook ten aanzien van het voorzitterschap, notulering, besluitvorming, stemming, beroep, etc.

 

De nodige financiën verwerft de vereniging zich uit contributies, giften, donaties en subsidies.

 

Bestuurssamenstelling

 

Maarten Witlox, voorzitter
Nico Senden, penningmeester
Dirk Ploegmakers, lid, redactie Praatpaal
Laura Steenkamer, lid, redactie Praatpaal
dr. M.P. l'Hoir, assessor/adviseur

 

Postadres:
Pr. Lambertstraat 31, 6419 BN Heerlen
ING bank IBAN: NL42INGB0001410323
Kamer van Koophandel Utrecht nr 40060706